Judikát - předčasné ukončení leasingové smlouvy a DPH

Nová judikatura Soudního dvora Evropské unie potvrzuje, že platby účtované za předčasné ukončení smluv nemusí být automaticky považovány za plnění, která nejsou předmětem DPH. Platí to i v případech, kdy jde o platby smluvně definované jako náhrady škody, smluvní pokuty nebo finanční vypořádání. Postup české finanční správy v této souvislosti není jasný. Nejen leasingové společnosti, které tyto poplatky svým zákazníkům účtují, by měly ověřit uplatněný režim DPH.

SDEU v červenci vydal rozsudek C-242/18 ve věci „UniCredit Leasing“ (Bulharsko), ve kterém se zabýval opravou zaplacené daně z přidané hodnoty u neuhrazených leasingových splátek.

V této souvislosti se soud vyjádřil k uplatnění DPH u platby v případě předčasného ukončení smlouvy, kterou posuzuje jako součást celkového plnění. Obdobnou problematikou se zabýval již v dřívějších kauzách a zdá se, že je ve svých názorech konzistentní (např. C-295/17 ve věci „MEO“).

SDEU v kauze UniCredit Leasing zdůraznil zejména existenci vzájemného plnění zakládajícího přímou souvislost mezi poskytnutou službou (leasingem) a přijatým protiplněním. Nedílnou součástí smlouvy již při jejím uzavření byla povinnost zaplatit náhradu za odstoupení od smlouvy. Uhrazení této částky umožňovalo leasingové společnosti získat stejný příjem, jaký by získala v případě, že by k odstoupení nedošlo. Z toho SDEU vyvodil, že odstoupení od smlouvy nemění ekonomickou realitu smluvního vztahu. Uvedl také, že není podstatné, zda uživatel po odstoupení od smlouvy nadále disponoval předmětem leasingu. Leasingová společnost totiž poskytla uživateli možnost využít i nadále plnění vyplývající ze smlouvy.

SDEU uzavírá, že částka, která má být zaplacena v případě předčasného ukončení smlouvy, se považuje za nedílnou součást celkové úplaty za plnění, jež je předmětem leasingové smlouvy. Jako taková tedy podléhá DPH.

V české praxi převládá posouzení částek účtovaných leasingovému nájemci při předčasném ukončení jako náhrady škody nebo smluvní pokuty. Nicméně s ohledem na uvedenou judikaturu SDEU probíhají diskuze mezi Českou leasingovou asociací a daňovou správou ohledně případného metodického posunu.