< návrat zpět

Různé rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Uživatelské jméno
Heslo
     

Registrace >
Ztracené heslo >


icon , Daňové novinky 2020 odpovědět
Tato informace stručně seznamuje se změnami v DPH a daních z příjmů od 1.1.2020. Protože daňový rozpočtový balíček č. 364/2019 Sb., který např. od 1.1.2020 zvýšil poplatek za provedení návrhu na vklad do katastru nemovitostí z 1.000 Kč na 2.000 Kč, obsahuje dílčí změny v dani z nemovitých věcí, je pozornost věnována i této dani. Dále je upozorněno na některé parametry platné v roce 2020 a na tuzemské cestovní náhrady. Poslední den loňského roku byla vyhlášena celá řada předpisů – kromě daňového rozpočtového balíčku a tuzemských cestovních náhrad také např. rozsáhlá novelizace vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb č. 357/2019 Sb.

DPH 2020

Sazba DPH se k 1.1.2020 snížila na 10 % u dodání tepla a chladu – viz upozornění na komentář Finanční správy k této změně ze dne 16.12.2019 v informaci rozeslané dne 20.12.2019.

Informace ze dne 11.12.2019 upozorňovala na důležité změny v uplatňování DPH u dodávek zboží mezi členskými státy. Pokud např. český plátce odešle od 1.1.2020 zboží do jiného členského státu v režimu call-off-skladu, tak bude muset tuto skutečnost zohlednit při podání souhrnného hlášení za leden 2020; Finanční správa však na tyto změny zatím nereagovala a např. v informaci MF o nejdůležitějších změnách v gesci MF pro rok 2020 ze dne 19.12.2019 na ně není vůbec upozorněno.

Tzv. daňový rozpočtový balíček č. 364/2019 Sb. v oblasti DPH žádné změny nepřinesl.

Daně z příjmů 2020

V daních z příjmů dochází pro rok 2020 ke změnám jednak tzv. daňovým balíčkem 2019 č. 80/2019 Sb. (např. zavedení některých opatření ze směrnice ATAD proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem), jednak daňovým rozpočtovým balíčkem č. 364/2019 Sb. (např. zdanění výher z loterií a tombol nad 1 mil. Kč a změna pravidel pro zdanění výher z ostatních her podle zákona o hazardních hrách nebo zrušení dřívějších pravidel pro zdanění úroků z korunových dluhopisů emitovaných před rokem 2013 či změna v uplatnění technických rezerv v pojišťovnictví do základu daně).

V daňových přiznáních podávaných za rok 2019 bude nutné zohlednit zejména změny, které pro toto období přinesl daňový balíček č. 80/2019 Sb. – v přiznání k dani z příjmů fyzických osob tedy především zvýšení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů. Tiskopis přiznání pro fyzické osoby je stejný jako byl pro rok 2018, tj. vzor č. 25; pouze došlo ke změně vysvětlivek – pro rok 2019 se jedná o vzor č. 27. Přiznání k dani z příjmů právnických osob se za rok 2019 bude podávat na tiskopise vzor č. 30.

Ve zdanění mezd nedošlo od 1.1.2020 k žádným změnám a mzda za leden 2020 bude počítána podle stejných pravidel jako za prosinec 2019 – pouze bude nutno promítnout zvýšení průměrné mzdy a solidární zvýšení daně u zálohy uplatnit u příjmů přesahujícího částku 139.340 Kč (v roce 2019 e solidární zvýšení daně u zálohy uplatnilo u příjmu přesahujícího 130.796 Kč). Částky daňového zvýhodnění na dítě zůstávají pro rok 2020 v nezměněné výši.

Daň z nemovitých věcí 2020

V dani z nemovitých věcí došlo pro rok 2020 k poměrně významné změně ve zdanění pozemků, pokud jde o krajinné prvky skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady – tyto pozemky jsou od 1.1.2020 osvobozeny, pokud jsou Státním zemědělským intervenčním fondem evidovány v evidenci ekologicky významných prvků podle zemědělských předpisů. Pro rok 2020 lze toto osvobození uplatnit, pokud byl uvedený krajinný prvek v příslušné evidenci zapsán k 1.1.2020. Pokud uvedené pozemky nebyly v roce 2019 osvobozeny od daně resp. u nich příslušné osvobození nebylo uplatněno, je nutné podat za rok 2020 (tj. do konce ledna 2020) daňové přiznání a toto osvobození v něm uplatnit.

Pokud však byl uvedený krajinný prvek osvobozen podle úpravy účinné do 31.12.2019, tj. jednalo se o pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě či trvalých travních porostech, zůstává toto osvobození zachováno i bez zápisu v příslušné evidenci, a to pro rok 2020 i 2021 (pro zachování osvobození od roku 2022 postačuje zápis v příslušné evidenci do konce roku 2021).

Podle úpravy do 31.12.2019 byly osvobozeny pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Od 1.1.2020 jsou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

Osvobození pro pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně zůstává zachováno pro rok 2020 beze změny.

Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce č. 298/2014 Sb. Pro rok 2020 byla uvedená vyhláška novelizována vyhláškou č. 318/2019 Sb. - v aktuálním znění vyhlášky pro rok 2020 došlo ke změně u 57 katastrálních území a nově bylo zařazeno katastrální území Strýčice.

Aktuální parametry pro rok 2020

Minimální mzda od 1.1.2020 činí 14.600 Kč, to např. znamená, že osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) platí počínaje lednem 2020 pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1.971 Kč (za prosinec 2019 to bylo 1.803 Kč); pojistné na zdravotní pojištění za leden je přitom splatné od 1. ledna do 8. února.

Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění od 1.1.2020 činí 34.835 Kč (v roce 2019 činila 32.699 Kč), to např. znamená, že minimální výše zálohy OSVČ na zdravotní pojištění se od 1.1.2020 zvyšuje na 2.352 Kč (v roce 2019 činila 2.208 Kč). Pokud se na OSVČ minimální výše zálohy vztahuje, tak je povinna zvýšení zohlednit již při platbě zálohy za leden 2020, která je splatná od 1. ledna do 8. února.
Minimální výše zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností se od 1.1.2020 zvyšuje na 2.544 Kč (do 31.12.2019 činila 2.388 Kč); pro OSVČ s vedlejší činností se zvyšuje na 1.018 Kč (do 31.12.2019 činila 955 Kč). Pokud OSVČ vykonávala činnost v roce 2019 (bude tedy za rok 2019 podávat přehled o příjmech a výdajích), tak zvýšení minimální výše zálohy platí poprvé za měsíc následující po měsíci podání přehledu. Jestliže tedy OSVČ např. platí minimální zálohu 2.388 Kč a přehled za rok 2019 podá v březnu 2020, tak ještě za březen 2020 (záloha za březen je splatná od 1. do 31.3.2020) činí minimální výše zálohy 2.388 Kč a počínaje zálohou za duben se výše zálohy stanoví na základě rozdílu příjmů a výdajů za rok 2019, nejméně však bude činit 2.544 Kč.

Cestovní náhrady 2020

Sazbami zahraničního stravného pro rok 2020 včetně pravidel pro krácení stravného a stanovení limitu kapesného, které je u zaměstnance osvobozeno od daně, se zabývala informace rozeslaná dne 27.11.2019.

Cestovní náhrady pro rok 2020 byly vyhlášeny pod č. 358/2019 Sb. Tuzemské stravné podle délky trvání pracovní cesty připadající do příslušného kalendářního dne činí:
· 5 až 12 hod...87 až 103 Kč pro rok 2020 (pro rok 2019 se jednalo o rozmezí 82 až 97 Kč). Limitu 103 Kč odpovídá pro rok 2020 "daňově optimální" stravenka 131 Kč (131,09 Kč); limitu 97 Kč pro rok 2019 odpovídala "daňově optimální" stravenka 123 Kč (123,46 Kč)
· 12 až 18 hod...131 až 158 Kč pro rok 2020 (pro rok 2019 se jednalo o rozmezí 124 až 150 Kč)
· více než 18 hod...206 až 246 Kč pro rok 2020 (pro rok 2019 se jednalo o rozmezí 195 až 233 Kč)

Základní náhrada za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2020 činí 4,20 Kč/km (v roce 2019 činila 4,10 Kč/km).

Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí zákoníku práce:
· benzin 95 oktanů...32,00 Kč/l pro rok 2020 (33,10 Kč/l pro rok 2019)
· benzin 98 oktanů...36,00 Kč/l pro rok 2020 (37,10 Kč/l pro rok 2019)
· motorová nafta...31,80 Kč/l pro rok 2020 (33,60 Kč/l pro rok 2019)

Novinkou je, že vyhláška odstranila pro rok 2020 problém s uplatněním náhrady za spotřebované pohonné hmoty u elektromobilů. V minulosti vyhláška nestanovovala cenu elektřiny a Finannčí správa zastávala názor, že náhradu za spotřebované pohonné hmoty bylo možné uplatnit u elktromobilů jen na základě prokázané ceny elektřiny - viz příspěvek KV KDP 518/21.03.18 "cestovní náhrady při použití elektromobilu" uzavřený dne 2.5.2018. Od roku 2020 je tedy možné náhradu počítat na základě kombinované spotřeby uvedené v technickém průkazu v kWh/100 km a ceny uvedené ve vyhlášce 4,80 Kč/kWh.
icon , K novinkám pro 2020 odpovědět
Tato informace upozorňuje na následující novinky pro rok 2020:
• schvalování zákona, který měl do zákona o DPH zapracovat s účinností od 1.1.2020 příslušné změny předpisů EU
• další změny předpisů upravující DPH na úrovni EU, které by se mohly v průběhu příštího roku použít nebo které se použijí až od roku 2021, ale na které bude nutné v průběhu příštího roku s předstihem reagovat
• schvalování zákona, kterým se od 1.1.2020 mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (rozpočtový balíček)
• vyhlášení cen zemědělské půdy pro účely daně z nemovitých věcí
• zvýšení minimální mzdy pro rok 2020

Předpisy EU upravující DPH od 1.1.2020

K 1.1.2020 je:
• novelizována směrnice EU o DPH směrnicí Rady (EU) 2018/1910, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy (tzv. dočasné záplaty - quick fixes)
• novelizováno prováděcí nařízení k DPH nařízením 2018/1912.

Do zákona o DPH má příslušné změny zapracovat část třetí (čl. IV a V) balíčku implementující předpisy EU, který je projednáván jako sněmovní tisk 572. Protože 1. čtení tohoto návrhu zákona proběhlo až 29.11.2019, tak je již jisté, že nebude přijat včas a nabytí účinnosti lze očekávat nejdříve v průběhu března 2020. Nastane tedy opět situace, kdy bude nutné od 1.1.2020 řešit vztah českého zákona o DPH k předpisům EU.

Směrnice např. od 1.1.2020 stanovuje jako novou podmínku pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu vykázání příslušného obchodu v souhrnném hlášení. Protože tato podmínka se v zákoně o DPH objeví až v průběhu roku 2020, tak její splnění bude v ČR možné požadovat až od účinnosti implementačního balíčku. Např. při dodání zboží do jiného členského státu v lednu 2020 bude sice stále platit povinnost vykázat toto dodání v souhrnném hlášení, avšak případné nevykázání nebude automaticky znamenat, že by uvedené dodání mělo být zatíženo českou DPH. Bude-li implementační balíček schválen např. s účinností v průběhu března, tak pokud např. nebude v souhrnném hlášení vykázáno dubnové dodání zboží do jiného členského státu, tak toto dodání již nebude ani v ČR osvobozené od DPH.

Na druhou stranu nemohou být čeští plátci znevýhodněni z toho důvodu, že implementační balíček nebude k 1.1.2020 přijat a mohou např. již od 1.1.2020 postupovat podle pravidel pro přiřazení přepravy u řetězových dodávek zboží mezi členskými státy EU.

U dodávek zboží do tzv. konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech lze od 1.1.2020 použít změny, které v této oblasti přinášejí předpisy EU, a to bez ohledu na to, zda příslušný členský stát splnil v této oblasti své povinnosti (jako např. SR, kde příslušná implementační novela slovenského zákona o DPH č. 368/2019 Z.z. byla vyhlášena již 18.11.2019) či nikoli (jako ČR).

Zásadní otázkou, které je v důsledku výše uvedené novelizace prováděcího nařízení nařízením 2018/1912 věnovat zvýšenou pozornost, jsou důkazní prostředky prokazující jednu z podmínek pro dodání zboží do jiného členského státu, kterou je uskutečnění přepravy zboží do jiného členského státu. Protože prováděcí nařízení je přímo použitelné (bez ohledu na to, že implementační novela nabude účinnosti až později), je nutno této otázce věnovat zvýšenou pozornost již od 1.1.2020.

Další změny předpisů EU upravující DPH

Rozhodnutím Rady (EU) 2019/1903 je ČR povoleno zavedení tzv. všeobecného reverse charge podle článku 199c směrnice EU o DPH a ČR může stanovit:
že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno veškeré zboží a poskytnuty veškeré služby přesahující prahovou hodnotu 17 500 EUR na plnění.

Podle tiskové zprávy MF z 6.12.2019 by neměl být všeobecný reverse charge zaveden dříve než koncem roku 2020, ačkoli původně s ním bylo počítáno od 1.7.2020 (viz tisková zpráva MF z 16.1.2019). Protože však podle platné úpravy by ČR mohla všeobecný reverse charge uplatňovat jen do 30.6.2022, tak má být zaveden až v okamžiku, kdy bude jeho použití umožněno i po 30.6.2022. Uvedenou informaci lze chápat jako „diplomatické“ vyjádření toho, že se zavedením všeobecného reverse charge nelze v průběhu roku 2020 počítat a s největší pravděpodobností k jeho zavedení nedojde ani později.

Směrnice Rady (EU) 2017/2455 od 1.1.2021 přináší zásadní změny u tzv. zásilkového prodeje. Např. e-shopy dodávající zboží osobám nepovinným k dani do jiných členských států musí počítat se zásadním snížením dosavadní prahové hodnoty (ročně 35 nebo v některých členských státech i 100 tis. € resp. ekvivalent uvedených částek v národních měnách) na 10 tis. € (navíc se tento limit nebude týkat zasílání zboží do konkrétního členského státu, ale bude se jednat o úhrn zásilek do všech jiných členských států). Při zasílání zboží se tedy mnohem častěji bude uplatňovat DPH státu, do kterého je zboží zasíláno – k odvodu této zahraniční DPH bude možné od 1.1.2021 využít systému jednoho správního místa, do kterého by mělo být umožněno se zaregistrovat již před 1.1.2021.

Další důležité změny se od 1.1.2021 týkají webových platforem, na kterých je obchodováno se zbožím ze třetích zemí. Příslušné změny přináší Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží a prováděcí Nařízení Rady (EU) 2019/2026 ze dne 21. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží.

Další novinky

Tzv. rozpočtový balíček, který má např. od 1.1.2020 kromě zvýšení zdanění spotřební daní u alkoholu a tabáku či zdanění výher z loterií či tombol nad 1 mil. Kč daní z příjmů přinést např. i změny v osvobození tzv. krajinných prvků od daně z nemovitých věcí, byl Senátem 4.12.2019 vrácen s pozměňovacími návrhy.

Pravděpodobně Poslanecká sněmovna pozměňovací návrhy Senátu nepřijme a setrvá na původně schválené verzi – ke schválení by mohlo dojít nejdříve 17.12.2019 popř. bude muset být do konce roku svolána ještě mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Úplně stoprocentní však změny z rozpočtového balíčku k 1.1.2020 ještě nejsou, i když je jejich přijetí velice pravděpodobné.

Při stanovení základu daně z nemovitých věcí např. u polí či luk se vychází z vyhlášky č. 298/2018 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
Uvedená vyhláška byla pro rok 2020 novelizována vyhláškou č. 318/2019 Sb. - v aktuálním znění vyhlášky pro rok 2020 došlo ke změně u 57 katastrálních území a nově bylo zařazeno katastrální území Strýčice.

9.12.2019 vláda konečně rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020, a to na částku 14.600,-Kč. Zaručená mzda pro jednotlivé skupiny prací bude od 1.1.2020 činit:
Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu / v Kč za měsíc
1. / 87,30 / 14 600
2. / 96,30 / 16 100
3. / 106,40 / 17 800
4. / 117,40 / 19 600
5. / 129,70 / 21 700
6. / 143,20 / 24 000
7. / 158,10 / 26 500
8. / 174,60 / 29 200

O některých dalších dopadech zvýšení minimální mzdy budu informovat po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.
icon , Daňový balíček odpovědět
Rozpočtový balíček

Nejdůležitější změnou, kterou poslanci schválili, je zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Ačkoli má schválený zákon přímo ve svém názvu, že je o zvyšování veřejných rozpočtů (což potvrzuje např. zvýšení poplatku za návrh do katastru nemovitostí z 1 na 2 tis. Kč), MF ČR jej popisuje jako zákon chránící před negativními vlivy neřestí.

Je pravdou, že schválený zákon zvyšuje zdanění alkoholu (s výjimkou piva – ponecháme-li stranou již platné přeřazení podávání točeného piva od 1.5.2020 do 10% sazby daně, tak nyní poslanci dokonce schválili zvýšení limitu pro osvobození domácí výroby piva od spotřební daně z 200l na 2.000l za kalendářní rok, což na pěkný pivní mozol nepochybně stačí), tabákových výrobků či sazby hazardních her. Zda je však zvýšení ceny některých neřestí tou správnou prevencí, ponecháme bez komentáře.

Schválený zákon také např. zavádí zdanění výher z loterií či tombol nad 1 mil. Kč, a to 15% srážkovou daní. Pravidelně sázet Sportku a po výhře 10 mil. Kč (příští rok čistého 8,5 mil. Kč) se nechat od tohoto hazardu odradit je zřejmě v souladu s uvažováním současné koalice. Výherce však bude moci potěšit, že výhru nebude muset oznamovat správci daně – zatím jsou výhry z loterií osvobozeny, avšak osvobozené příjmy přesahující 5 mil. Kč podléhají oznamovací povinnosti. Pokud se jedná o výhry z jiných hazardních her, než jsou loterie a tomboly, tak tyto si budou výherci zdaňovat ve svých přiznáních, ale jen tehdy, pokud v úhrnu za rok zisk ze všech těchto výher (výdajem budou vklady do hazardních her) přesáhne 1 mil. Kč. Konstrukce zdanění tedy nenapovídá o přílišném zjednodušování, a o efektivitě zdanění výher z hazardních her (netýká se loterií a tombol, kde budou výhry zdaněny srážkovou daní) v daňovém přiznání lze také pochybovat.

Zřejmě v rámci hesla rušení daňových výjimek poslanci schválili zrušení výjimky pro zdanění úroků z korunových dluhopisů emitovaných před rokem 2013.

Součástí rozpočtového balíčku je také nová úprava osvobození určité skupiny pozemků od daně z pozemků – např. stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, budou osvobozena za předpokladu jejich zápisu v evidenci ekologicky významných prvků.

Další změny

Poslanci také schválili důležitou novelu zákona o obchodních korporacích, a to nakonec s pozměňovacím návrhem posunujícím její účinnost na 1.1.2021. Novela je poměrně rozsáhlá a v mnohých ohledech inspirativní i pro současné použití.

Dále poslanci schválili zákon o realitních zprostředkovatelích. U tohoto zákona nebyl schválen návrh na posunutí účinnosti na 1.1.2021 a bude tedy záležet i na Senátu, zda nabude účinnosti 1.1.2020 nebo až později.

V 1. čtení poslanci projednali rozsáhlou novelu daňového řádu, jejíž účinnost lze očekávat v průběhu příštího roku. Součástí novely je např. i prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu DPH – případné obavy z tohoto prodloužení jistě „vyvrátí“ rozhovor s paní ministryní zveřejněný 5.11.2019 na: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2019/zalohy-na-odpocty-dph-podnikatelum-pomoh-36539.

Poslanci se nedostali např. k projednání balíčku implementující předpisy EU. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2020 dochází k poměrně zásadním změnám předpisů EU u dodávek zboží v rámci EU (podrobně se tomuto problému bude věnovat přednáška DPH 2019/2020 v Praze 12.12.2019 a 20.1.2020, v Brně 9.1.2020), tak lze v této věci očekávat od 1.1.2020 jistý chaos (některé změny se totiž od 1.1.2020 uplatní bez ohledu na transpozici do českého zákona o DPH).

Je možné, že vláda zpoždění s projednáváním implementačního balíčku využije (formou pozměňovacího návrhu) k zavedení všeobecného mechanismu reverse charge, který byl minulý týden ČR povolen – viz zpráva MF z 8.11.2019 na: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/rada-eu-ecofin/vysledky-ze-zasedani-rady-ecofin/2019/rada-ecofin-schvalila-opatreni-umoznujic-36602.
icon , Prokázání přepravy odpovědět
DPH - prokazování přepravy zboží do jiného členského státu

Poslední rychlou opravou je harmonizace prokazování přepravy zboží do jiného členského státu EU.

Pokud bude dopravu zajišťovatel dodavatel, bude muset k prokázání přepravy předložit alespoň dva na sobě nezávislé důkazy, které si vzájemně neodporují a současně je vystavily nezávislé strany. Takovými důkazy mohou být například:

- nákladní list CMR,
- faktura od dopravce zboží,
- pojistka vztahující se k přepravě zboží,
- bankovní doklady prokazující úhradu přepravy nebo odeslání zboží atd.

Úplný výčet možných důkazů uvádí nařízení Rady č. 282/2011.

V případě přepravy zajištěné odběratelem bude muset dodavatel předložit nejen dva důkazy uvedené výše, ale navíc písemné potvrzení odběratele, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu EU.
icon , Superhrubá mzda odpovědět
Změna při výpočtu superhrubé mzdy od ledna 2019 – potvrzení Koordinačním výborem

Od 1. 1. 2019 se změnil způsob výpočtu superhrubé mzdy pro zaměstnance, kteří jsou účastníky povinného pojištění v jiném členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku. Nově musí být do superhrubé mzdy připočteno povinné zahraniční pojistné placené zaměstnavatelem v daném státě (zahrne se výhradně pojistné hrazené zaměstnavatelem, které podstatou odpovídá tuzemskému zdravotnímu, nemocenskému a důchodovému pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

Ačkoliv může být tento postup výpočtu superhrubé mzdy administrativně náročný, Koordinační výbor v březnu 2019 potvrdil, že výše uvedený postup musí být dodržen a žádné jiné řešení není možné.
icon , Kategorizace ÚJ odpovědět
Informace GFŘ ke kategorizaci účetních jednotek:

http://www.dulan.cz/upload/ruzne/Informace-ke-kategorizaci-ucetnich-jednotek.pdf
icon , Průměrná mzda pro 2020 odpovědět
Průměrná mzda 2020

Nařízení vlády č. 260/2019 Sb. s účinností od 1.1.2020 stanovuje tyto údaje potřebné pro stanovení průměrné mzdy:

· všeobecný vyměřovací základ v částce 32.510 Kč

· přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0715.

Průměrná mzda pro rok 2020 tak činí 34.835 Kč.

Údaje odvozené od průměrné mzdy
Od průměrné mzdy je odvozena celá řada parametrů, např.:
· hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně bude za rok 2020 činit 1.672.080 Kč (pro účely daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 je rozhodující částka 1.569.552 Kč)
· rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zůstává pro rok 2020 na úrovni částky 3.000 Kč měsíčně
· minimální výše zálohy na sociální pojištění pro OSVČ s hlavní činností se pro rok 2020 (počínaje měsícem podání přehledu za rok 2019) zvyšuje na 2.544 Kč (v letošním roce činí 2.388 Kč)
· minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ se od 1.1.2020 zvyšuje na 2.352 Kč (z letošních 2.208 Kč).
Průměrná mzda ovlivňuje také redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu, tyto redukční hranice jsou stanoveny přímo nařízením 260/2019 Sb. v částkách:
· 1. redukční hranice pro rok 2020 činí 15.328 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 14.388 Kč); zjednodušeně lze říci, že poměr odvodu pojistného na důchodové zabezpečení a výše důchodu je u hrubé mzdy (u OSVČ u vyměřovacího základu pro pojistné) nepřesahující tuto 1. redukční hranici nejvýhodnější
· 2. redukční hranice pro rok 2020 činí 139.340 Kč (pro rok 2019 se jedná o částku 130.796 Kč); zjednodušení platí, že odvod pojistného na důchodové zabezpečení lineárně roste až do dosažení „výdělku“ (hrubá mzda, u OSVČ vyměřovací základ pro pojistné) nepřesahujícího tuto 2. redukční hranici, avšak při výpočtu důchodu se „výdělek“ výrazně redukuje (započítává se pouze 26 % „výdělku“).
icon , - odpovědět
1.11.2019 nabývá účinnosti novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí č. 264/2019 Sb., která se týká osvobození pro nabytí jednotek v novostavbách rodinných domů.